მიმდინარე ვაკანსიები

“ფარმადეპო” აცხადებს ვაკანსიას აფთიაქში ტექნიკური ასისტენტის თანამდებობაზე თბილისში და რეგიონებში:
• ხობი


პირობები:
- არ მოითხოვება სამედიცინო ან უმაღლესი განათლება.
- პროდუქციის მითვლა-მოგროვება  შეკვეთის შესაბამისად.
- პრიორიტეტი ენიჭებათ 30წლამდე ასაკის კანდიდატებს.
- გრაფიკი – კვირაში 6დღე, დღეში 8სთ.
- კანდიდატები შეირჩევა ტერიტორიული სიახლოვის გათვალისწინებით, ამიტომ მიუთითეთ საცხოვრებელი/სასურველი უბანი. 


შესაფერისმა კვალიფიციურმა კანდიდატებმა მოგვმართეთ: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
Subject”-ში აუცილებლად მიუთითეთ “ფარმაცევტი და რეგიონი/ქალაქი, სადაც აპირებთ მუშაობას.”

ან შეავსეთ სააპლიკაცია ფორმა

თუ ნამყოფი ხართ უკვე გასაუბრებაზე, ხელმეორედ გთხოვთ ნუ გამოაგზავნით. ვინაიდან თქვენი მონაცემები უკვე გვექნება ბაზაში.pirobebi:

-    ar moiTxoveba samedicino an umaRlesi ganaTleba.

-    produqciis miTvla-mogroveba  SekveTis Sesabamisad.

-    prioriteti eniWebaT 30wlamde asakis kandidatebs.

-    grafiki – kviraSi 6dRe, dReSi 8sT.

-    kandidatebi SeirCeva teritoriuli siaxlovis gaTvaliswinebiT, amitom miuTiTeT sacxovrebeli/sasurveli ubani.  

 


ABC Pharmacia LTD - At The Service For a Better Life • All Rights Reserved © 2006-2021

  • English
  • ქართული